Kategorie
Producenci
Katalogi
Promocje
Blog
Współpraca B2B
O nas

Regulamin dla Firm

Regulamin Sklepu internetowego ABCelektro

Przeznaczony dla Firm

§1
Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy ABCelektro, prowadzony przez HOTPIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144A, 62-300 Września, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000127161; NIP 779-10-03-569; REGON 630540881.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§2
Definicje

 1. Sprzedawca - HOTPIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a, 62-300 Września, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000127161; NIP 779-10-03-569; REGON 630540881.
 2. Klient - Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostka organizacyjna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupu na cele bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą.
 3. Sklep – sklep internetowy ABCelektro, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.abcelektro.pl
 4. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu
 5. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sklep będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia – formularz rejestracji dostępny Sklepie, w wersji elektronicznej udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient może dokonać zamówienia towaru oferowanego na stronie www.abcelektro.pl (formularz precyzuje warunki sprzedaży).
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są w nim dane Klienta podane przez niego przy pierwszej rejestracji w Sklepie.
 9. Limit kredytowy - płatność w odroczonym terminie indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Klienta, w ramach limitu kredytu kupieckiego.
 10. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
Zasady ogólne Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu ABCelektro, w tym zawierania z Klientem umów sprzedaży Towarów, za pośrednictwem Sklepu, realizację tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 3. Postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§4
Zasady ogólne Regulaminu

 1. Klient może zarejestrować się w Sklepie www.abcelektro.pl (założyć konto Klienta) poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego, podanie adresu email oraz utworzenie hasła. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu utworzenia Konta Klienta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. dodawania produktów do ulubionych, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu.
 4. Zarejestrowany Klient ma możliwość pobrania swoich danych z panelu klienta do pliku XML. Pobierane dane: (Wszystkie dane konta użytkownika, adresy klienta, Zamówienia klienta, pozycje zamówień (produkty). W panelu Klienta jest możliwość edycji swoich danych.
 5. Zarejestrowany Klient ma możliwość zgłoszenia prośby o usunięcie konta z panelu Klienta. Po zgłoszeniu konto Klienta ustawiane jest automatycznie w tryb "nieaktywny" oraz wysyłany jest email do administracji Sklepu z prośbą o usunięcie konta użytkownika. Administrator – Sprzedawca usunie następnie konto użytkownika z panelu sklepu.
 6. Zarejestrowany Klient ma prawo do anonimizacji konta. Funkcja anonimizuje wszystkie dane na jego temat w bazie danych (podmienia je na "Anonim") konta Klienta oraz adresu. Adresy dostaw zamówień pozostają bez zmian.
 7. Klient może ograniczyć swoje dane do wykorzystania na potrzeby marketingowe. Klient ma możliwość w panelu Klienta za pomocą jednego przycisku wypisania się z modułu Newsletter oraz wyłączenia automatycznie zgód na newsletter. Może zrobić to również ręcznie w panelu Klienta.

§5
Warunki techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu ABCelektro, w tym do przeglądania jego asortymentu i składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Posiadanie komputera, laptopa albo innego urządzenia elektronicznego z zalecaną minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, które umożliwia korzystanie z sieci Internet przy użyciu przeglądarki internetowej:
   • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
   • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  2. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiegają pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.
 3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu ABCelektro w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

§6
Zamówienia

 1. Dla Klientów obligatoryjnie jest wystawiony dokument sprzedaży w postaci faktury VAT w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany na adres e-mail podany w zamówieniu oraz dostępny do pobrania po zalogowaniu się do konta Klienta. Zakładka Faktury i dokumenty WZ)
 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.abcelektro.pl. Zamówienie przez stronę internetową może być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Okoliczność ta jest potwierdzana przez Klienta w momencie składania Zamówienia – akceptacja Regulaminu ze strony Klienta jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 2, w celu realizacji i obsługi Zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu Zamówienia do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 5. Przy składaniu Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania danych do faktury VAT lub ich aktualizacji na Koncie Klienta.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony www.abcelektro.pl wybrać Towar, wskazać miejsce jego dostarczenia oraz sposób zapłaty. Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) i przesłane do Sprzedawcy Zamówienie, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę wywołuje skutki prawne, w tym obowiązek zapłaty.
 7. Klient może też dokonać zakupu poprzez zamówienie telefoniczne lub mailowo. Informacjami koniecznymi do zawarcia umowy sprzedaży są: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu, nazwa, symbol i ilość zamawianego towaru, adres dostawy, wybranego rodzaju płatności i rodzaju transportu.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza wybór Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu ABCelektro w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną.
 9. W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany o łącznej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru, podatek VAT oraz koszty jego dostarczenia.
 10. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca na adres poczty elektronicznej, wskazany w Zamówieniu, prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia, zwane dalej Potwierdzeniem, oznacza wpłynięcie złożonego zamówienia do Sprzedawcy. Potwierdzenie dostępności Towaru i czasu realizacji dokonywane jest przez wiadomość e-mail lub potwierdzenie telefoniczne.
 11. Podczas realizacji Zamówienia program ERP, który obsługuje sklep ABCelektro, dokonuje automatycznej weryfikacji Klienta w systemie CEiDG.
 12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-fakturę, plik PDF, na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta podczas składania zamówienia.
 13. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie ABCelektro jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa zostaje zakończona z chwilą zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę i uregulowaniu przez Klienta należności za zamówiony Towar.

§7
Cena i forma zapłaty

 1. Cena Towaru oferowanego jest wyrażona w PLN. Klient ma możliwość wyświetlenia cen netto lub brutto (zawierających podatek VAT), za pomocą wbudowanego w Sklep internetowy przełącznika cen.
 2. Cena Towaru nie zawiera kosztów jego dostarczenia, które każdorazowo zostaną wskazane w Formularzu Zamówienia i uwzględniane są tylko w łącznej wartości Zamówienia.
 3. Łączna wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia i wyrażona jest w kwocie brutto i w chwili jego złożenia jest wiążąca i ostateczna.
 4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  1. przy odbiorze zamówionego Towaru – Klient dokonuje zapłaty gotówką lub kartą płatniczą (jeżeli spedytor przyjmuje płatności bezgotówkowe) odbierając Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (górna granica gotówki 15.000 pln),
  2. z góry przed odbiorem zamówionego Towaru - płatność tradycyjnym przelewem internetowym na konto firmy Hotpin Sp. z o.o. Dane do przelewu podawane są każdorazowo po złożeniu zamówienia lub na indywidualne życzenie Konsumenta Sprzedawca może wysłać fakturę pro-forma na adres e-mail.
  3. z góry przed odbiorem zamówionego Towaru - płatność przelewem internetowym, kartą płatniczą lub innymi metodami oferowanymi przez serwis płatności internetowych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 - tj. PayPro S.A.,
  4. na podstawie przydzielonego Limitu Kredytowego (opcjonalnie), indywidualnie ustalonego dla Klienta przez Sprzedającego.
 5. Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych oferowanego przez Przelewy24 tj PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§8
Dostawa towaru

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
  1. przesyłka paczkomatowa InPost Paczkomaty,
  2. przesyłka kurierska (DHL lub DB Schenker),
  3. odbiór osobisty, po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą, dostępny jest pod adresem Sikorskiego 44, 62-300 Września.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia Towaru o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. W przypadku zamówienia Towaru o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towaru częściami lub też dostarczenia wszystkich Towaru po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Towarów do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§9
Możliwość zwrotu towaru

 1. Sprzedawca w wyjątkowych sytuacjach może dopuścić do przyjęcia zwrotu Towaru od Klienta. Warunki są wówczas ustalane indywidualnie drogą mailową.

§10
Gwarancje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Kupującemu Towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje towary, liczonej od daty dostarczenia towaru, chyba, że w opisie towaru zastrzeżono inny termin.
 3. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, niefachowego montażu lub demontażu, śladów napraw lub przeróbek, niewłaściwej konserwacji lub jej braku.
 5. Kwota roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć wartości towaru netto.
 6. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

§11
Reklamacje

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji:
  1. za pomocą Formularza Reklamacyjnego, dostępnego na stronie po zalogowaniu się, w zakładce Reklamacje – skorzystanie z formularza jest dobrowolne i zależy od jego decyzji
  2. w formie pisemnej: na adres siedziby Sprzedawcy: Obłaczkowo 144/a 62-300 Września,
  3. w formie elektronicznej na adres email: sklep@abcelektro.pl lub w inny sposób wybrany przez Klienta, albo w formie pisemnej dołączonej do zwracanego towaru.
  4. reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na przyjęcie reklamacji, w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, lub usunąć wadę w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia.
  7. jeżeli usunięcie wady lub wymiana towaru na towar wolny od wad jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, Sprzedawca według uznania może odstąpić od umowy. Jeżeli tylko część zakupionych towarów podlega zwrotowi z powodu ich wadliwości (na skutek częściowego odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy), Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę tej części towarów. W przypadku, gdy zwracany towar ma cechy zużycia będącego następstwem nieprawidłowej eksploatacji, użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, cena podlegająca zwrotowi może ulec odpowiedniemu obniżeniu. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy (w całości lub w części) Kupujący obowiązany jest odesłać Sprzedawcy na własny koszt zakupiony towar w takiej samej ilości i w takim samym stanie, w jakim został mu wydany towar, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.
  8. jeżeli przesyłka dotrze do Klienta w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, to należy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać odpowiedni protokół, który opisuje rodzaj zniszczenia (w miarę możliwości wykonać zdjęcie). Tylko taki protokół, podpisany przez przewoźnika stanowi podstawę do reklamacji.
  9. odpowiedzialność Sprzedawcy za dostarczenie wadliwych towarów ogranicza się do wymiany Towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
  10. zasady zwrotu pieniędzy: Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy:
   • przy wykorzystaniu takiej samej formy i kanału płatności, poprzez który dokonano zakupu.
   • lub na rachunek bankowy klienta
 2. Zalecane jest, aby w opisie reklamacji Klient podał następujące dane:
  • datę zakupu,
  • numer faktury VAT,
  • rodzaj i datę wystąpienia wady,
  • proponowany sposób rozwiązania problemu (zwrot środków, naprawa, wymiana Towaru),
  • dane Klienta składającego reklamację, w tym adres email,
  • wybrany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.
  • Powyższe dane nie są warunkiem złożenia reklamacji, a jedynie umożliwiają Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji w krótszym terminie.

 3. Klient może zostać także poproszony przez Sprzedawcę o udostępnienie Towaru w miejscu, w którym się znajduje, w szczególności w przypadku, gdy z powodu rodzaju wady lub rozmiaru Towaru albo z uwagi na sposób jego montażu dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione. Prośba o dostarczenie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji ani nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Towaru, jego ponownego montażu po wymianie na wolny od wad lub usunięciu wady.
 4. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, koszt przesłania wadliwego Towaru pokrywa Sprzedający.
 5. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jej części, Sprzedawca stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sprzedawcę kosztów, związanych z weryfikacją zgłaszanej wady oraz ustalenia jej przyczyny.

§12
Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogu i błędy w dostępnej na stronach sklepu dokumentacji technicznej.
 3. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania. Po stronie kupującego leży troska o ich prawidłowe używanie i zastosowanie.
 4. Z zastrzeżeniem dalej idących ograniczeń przewidzianych w tych warunkach współpracy odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towarów oraz z tytułu gwarancji, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do odpowiedzialności za rzeczywiste straty klienta do kwoty stanowiącej równowartość podlegającej zapłacie ceny towaru, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie, Dokonana wedle uznania Sprzedawcy naprawa, wymiana wadliwego towaru na wolny od wad, lub zwrot zapłaconej za ten towar ceny wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.
 5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne, na które nie ma wpływu. Są to wszelkie nieprzewidziane i niezależne od Sprzedawcy zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy, takie jak w szczególności: wojna, zamieszki, katastrofy, powodzie, zakłócenia komunikacyjne, strajki.

§13
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca
 2. Hotpin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni przy ul. Obłaczkowo 144a, 2-300 Września, NIP: 779-10-03-569, REGON: 630540881.

 3. Administrator zbiera dane osobowe Klientów w celu przyjmowania zamówień, realizacji dostaw, wykonywania rozliczeń (w tym płatności bezgotówkowych), obsługi reklamacji. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f.
 5. Administrator przetwarza następujące dane Klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży (służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.
 6. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez okres do dnia zamknięcia konta Klienta lub do dnia kiedy upłynie okres przedawnienia roszczeń z zawartych umów.
 7. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Informacja o Towarze zamieszczona na stronie internetowej sklepu www.abcelektro.pl nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia dokonane przed zmianą będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie www.abcelektro.pl nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.