Kategorie
Producenci
Katalogi
Promocje
Blog
Współpraca B2B
O nas
ZAŁĄCZNIK NR 1 - POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Regulamin Sklepu internetowego ABCelektro

Przeznaczony dla Konsumentów

1. Informacje ogólne

 1. Zasady ogólne Regulaminu Sprzedaży – dokument określający prawa i obowiązki HOTPIN oraz Klientów związane z zawieraniem umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.abcelektro.pl.
 2. Sklep internetowy – jest stroną internetową o adresie: www.abcelektro.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca – HOTPIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a, 62-300 Września, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000127161; NIP 779-10-03-569; REGON 630540881;
  Adres email: sklep@abcelektro.pl
  Nr telefonu: 61 848 97 94
 4. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definiowane w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U.64.16.93 z późn. zm.). Stroną umów zawieranych z HOTPIN może być wyłącznie osoba fizyczna pełnoletnia.
 5. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sklep internetowy.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Formularz zamówienia (Koszyk) – formularz w wersji elektronicznej udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient może dokonać zamówienia towaru oferowanego na stronie www.abcelektro.pl (formularz precyzuje warunki sprzedaży).
 9. Konto Klienta - zespół funkcjonalności Sklepu internetowego oraz zbiór danych podanych przez Usługobiorcę, dostępny po uprzedniej rejestracji.

2. Zasady ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu ABCelektro, prowadzonego przez HOTPIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, zwaną dalej HOTPIN, w tym zawierania umów sprzedaży Towarów, realizację tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. HOTPIN jest Sprzedawcą Towarów dostępnych na stronie www.abcelektro.pl.
 2. Towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję lub rękojmię od producenta.
 3. Konsument przyjmuje do wiadomości, że towary sprzedawane przez HOTPIN, o ile producent danego towaru nie złożył odmiennego zapewniania co do przeznaczenia towaru, nie zostały zaprojektowane i nie są przeznaczone do żadnych zastosowań, w których awaria mogłaby spowodować sytuację zagrożenia ludzkiego życia bądź zdrowia lub katastrofalną w skutkach szkodę w mieniu, a w szczególności nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie ani do ratowania lub podtrzymywania życia lub do zastosowania nuklearnego.

3. Konto Klienta i Ochrona Danych Osobowych

 1. Konsument może zarejestrować się w Sklepie www.abcelektro.pl (założyć Konto Klienta) poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego, podanie adresu email oraz utworzenie hasła. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Niego zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu utworzenia Konta Klienta.
 2. Posiadanie Konta Klienta w Sklepie www.abcelektro.pl jest dobrowolne i bezpłatne, ale niezbędne do zakupów w Sklepie. Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. sprawdzania rozrachunków, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu.
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu www.abcelektro.pl przetwarzane są przez HOTPIN.
 4. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o Towarze oraz promocjach oferowanych przez HOTPIN.
 5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 6. Dane Klientów są udostępniane jedynie firmie kurierskiej lub spedycyjnej, w celu dostarczenia Towaru pod wybrany adres.
 7. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Zarejestrowany Klient ma możliwość pobrania swoich danych z panelu Klienta do pliku XML. Pobierane dane: (Wszystkie dane konta użytkownika, Adresy Klienta, Zamówienia Klienta, Pozycje zamówień (produkty)).
 9. Zarejestrowany Klient ma możliwość zgłoszenia prośby o usunięcie konta z panelu Klienta. Po zgłoszeniu konto Klienta ustawiane jest automatycznie w tryb "nieaktywny" oraz wysyłany jest email do administracji Sklepu z prośbą o usunięcie konta użytkownika. Administrator – HOTPIN usunie następnie konto użytkownika z panelu Sklepu.
 10. Zarejestrowany Klient ma prawo do anonimizacji konta. Funkcja anonimizuje wszystkie dane na jego temat w bazie danych (podmienia je na "Anonim") konta Klienta oraz adresu. Adresy dostaw zamówień pozostają bez zmian.
 11. Prawo do sprzeciwu - Klient może ograniczyć swoje dane do wykorzystania na potrzeby marketingowe. Klient ma możliwość w panelu Klienta za pomocą jednego przycisku wypisania się z modułu Newsletter oraz wyłączenia automatycznie zgód na newsletter. Może zrobić to również ręcznie w panelu Klienta.
 12. Prawo do poprawnej informacji - Klient w panelu Klienta ma możliwość edycji swoich danych.

4. Warunki techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu ABCelektro, w tym do przeglądania jego asortymentu i składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie komputera, laptopa albo innego urządzenia elektronicznego z zalecaną minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, które umożliwia korzystanie z sieci Internet przy użyciu przeglądarki internetowej:
   • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. HOTPIN podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiegają pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.
 3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu ABCelektro w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Zamówienia

 1. Konsument jest zobowiązany do podania w jakiej formie ma być wystawiony dokument sprzedaży: paragon lub faktura dostępne tylko w formie elektronicznej (plik PDF wysyłamy na adres e-mail podany w zamówieniu oraz dostępny do pobrania po zalogowaniu się do konta Klienta. Zakładka XXX)
 2. HOTPIN przyjmuje zamówienia Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu ABCelektro za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.abcelektro.pl. Wypełniony Formularz zamówienia nazywany jest dalej Zamówieniem. Zamówienie przez ww. stronę internetową może być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Okoliczność ta jest potwierdzana przez Klienta w momencie składania Zamówienia – akceptacja Regulaminu ze strony Klienta jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez HOTPIN.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 2, w celu realizacji i obsługi Zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu Zamówienia do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez HOTPIN.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony www.abcelektro.pl wybrać Towar, wskazać miejsce jego dostarczenia, sposób płatności oraz wypełnić dane w formularzu zamówienia (chyba że Klient skorzysta z Konta). Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) i przesłane do HOTPIN Zamówienie, po jego potwierdzeniu przez HOTPIN wywołuje skutki prawne, w tym obowiązek zapłaty.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza wybór Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu ABCelektro w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz złożenie HOTPIN oferty zawarcia umowy sprzedaży tego Towaru.
 7. Zamówiony Towar może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub osobiście odebrany w magazynie: ul. Obłaczkowo 144a,
  62-300 Września.
 8. W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany o łącznej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru, podatek VAT oraz koszty jego dostarczenia.
 9. Klient może też dokonać zakupu poprzez zamówienie telefoniczne lub mailowo. Informacjami koniecznymi do zawarcia umowy sprzedaży są: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer Klienta (jeżeli został już nadany), nazwa, symbol i ilość zamawianego towaru, adres dostawy, wybranego rodzaju płatności i rodzaju transportu.
 10. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, HOTPIN na adres poczty elektronicznej, wskazany w Zamówieniu, prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia, zwane dalej Potwierdzeniem, oznacza wpłynięcie złożonego zamówienia do Sprzedawcy. Potwierdzenie dostępności Towaru i czasu realizacji dokonywane jest przez wiadomość e-mail lub potwierdzenie telefoniczne.
  Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje: paragon w formie elektronicznej, plik PDF lub e-fakturę, plik PDF.
  *paragon fiskalny w formie papierowej lub faktura w formie papierowej może zostać wysłana Klientowi (lub firmie) na jego indywidualne życzenie, jednak obowiązującym standardem w HOTPIN jest wysyłka paragonu elektronicznego lub e-faktury na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta podczas składania zamówienia.
 11. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie ABCelektro jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa zostaje zakończona z chwilą zrealizowania zamówienia przez HOTPIN.

6. Cena i sposób zapłaty

 1. Cena Towaru oferowanego przez Sklep ABCelektro jest wyrażona w PLN. Konsument ma możliwość wyświetlenia cen netto lub brutto (zawierających podatek VAT), za pomocą wbudowanego w Sklep internetowy przełącznika cen.
 2. Cena Towaru podana na stronach Sklepu ABCelektro nie zawiera kosztów jego dostarczenia, które każdorazowo zostaną wskazane w Formularzu Zamówienia i uwzględniane są w łącznej wartości Zamówienia. Łączna wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia i wyrażona jest w kwocie brutto (zawierającej podatek VAT).
 3. Cena uwidoczniona w łącznej wartości Zamówienia w chwili jego złożenia jest wiążąca i ostateczna.
 4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu ABCelektro jest wiążąca w momencie składania Zamówienia.
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

7. Dostawa Towaru

 1. Koszty dostawy Towaru są wskazywane przy składaniu zamówienia.
 2. HOTPIN umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:
  • przesyłka kurierska (DHL lub DB Schenker)
  • przesyłka paczkomatowa InPost Paczkomaty.
 3. Termin dostawy Towaru do Klienta określany jest po złożeniu zamówienia lub na etapie oferty. W wyjątkowych okolicznościach może on zostać zmieniony ( przez wyjątkowe okoliczności określa się sytuacje niezależne od sprzedającego: zmiana sytuacji politycznej, gospodarczej, przestoje produkcyjne u dostawcy, strajki itp.). Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od fizycznego złożenia zamówienia Towaru lub w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówionego Towaru odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania tego prawa oraz o kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – skorzystanie z tego formularza jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 4. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim HOTPIN przyjął jego zamówienie do realizacji, oferta przestaje wiązać.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Konsument może zwrócić Towar bez podania przyczyny, jedynie wtedy gdy Towar jest zapakowany oryginalnie, bez uszkodzeń opakowania. Jeżeli Przesłany Towar jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, patrz: Reklamacje.
 7. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi kupujący (Konsument).

9. Reklamacja

 1. Zakupione towary podlegają gwarancji danej przez producenta (zakres czasu gwarancji wynika z kraju pochodzenia Towaru).
 2. HOTPIN rozpatruje reklamacje w przypadku Konsumenta, który przed upływem gwarancji liczonej od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży i nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia jego niezgodności z umową powiadomi HOTPIN o tej okoliczności,
 3. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji:
  1. w formie pisemnej: na adres siedziby HOTPIN: Obłaczkowo 144/a 62-300 Września, na adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Obłaczkowo 144A, 62-300 Września,
  2. w formie elektronicznej na adres email: sklep@abcelektro.pl lub w inny sposób wybrany przez Konsumenta, albo w formie pisemnej dołączonej do zwracanego towaru.
  3. reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki
  4. jeżeli przesyłka dotrze do Konsumenta w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, to należy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać odpowiedni protokół, który opisuje rodzaj zniszczenia (w miarę możliwości wykonać zdjęcie). Tylko taki protokół, podpisany przez przewoźnika stanowi podstawę do reklamacji.
  5. odpowiedzialność HOTPIN Sp. z o.o. za dostarczenie wadliwych towarów ogranicza się do wymiany Towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
  6. zasady zwrotu pieniędzy: HOTPIN SP z o.o. dokonuje zwrotu pieniędzy:
   • przy wykorzystaniu takiej samej formy i kanału płatności, poprzez który dokonano zakupu.
   • lub na rachunek bankowy klienta.
 4. Konsument przy składaniu reklamacji jest uprawniony do posłużenia się Formularzem Reklamacyjnym na stronie, po zalogowaniu się, w zakładce Reklamacje – skorzystanie z formularza jest dobrowolne i zależy od decyzji Konsumenta.
 5. Zalecane jest, aby w opisie reklamacji Konsument podał następujące dane:
  • datę zakupu,
  • numer Paragonu lub numer faktury
  • rodzaj i datę wystąpienia wady,
  • proponowany sposób rozwiązania problemu (zwrot środków, naprawa, wymiana Towaru)
  • dane Klienta składającego reklamację, w tym adres email,
  • wybrany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.
  Powyższe dane nie są warunkiem złożenia reklamacji, a jedynie umożliwiają HOTPIN rozpatrzenie reklamacji w krótszym terminie.
 6. HOTPIN ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia pod rygorem przyjęcia, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. W przypadku wskazania przez Konsumenta przy zgłoszeniu adresu email, odpowiedź będzie przesłana na podany adres.
 7. Konsument składający reklamację ma obowiązek dostarczyć Towar do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od złożenia reklamacji, na adres: ul. Obłaczkowo 144A, 62-300 Września. Konsument może zostać także poproszony przez HOTPIN o udostępnienie Towaru w miejscu, w którym się znajduje, w szczególności w przypadku, gdy z powodu rodzaju wady lub rozmiaru Towaru albo z uwagi na sposób jego montażu dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione. Prośba o dostarczenie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się HOTPIN do reklamacji Konsumenta ani nie narusza prawa Klienta żądania od HOTPIN demontażu wadliwego Towaru jego ponownego montażu po wymianie na wolny od wad lub usunięciu wady.
 8. W przypadku uznania reklamacji przez HOTPIN, koszt przesłania wadliwego Towaru pokrywa Sprzedawca (HOTPIN).

10. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Firma HOTPIN nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Firma HOTPIN nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogu i błędy w dostępnej w internecie dokumentacji technicznej.
 3. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania. Po stronie kupującego leży troska o ich prawidłowe używanie i zastosowanie.
 4. Firma HOTPIN nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionego od HOTPIN towaru.
 5. Z zastrzeżeniem dalej idących ograniczeń przewidzianych w tych warunkach współpracy odpowiedzialność HOTPIN za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towarów oraz z tytułu gwarancji, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do odpowiedzialności za rzeczywiste straty klienta do kwoty stanowiącej równowartość podlegającej zapłacie ceny towaru, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie, Dokonana wedle uznania HOTPIN naprawa, wymiana wadliwego towaru na wolny od wad, lub zwrot zapłaconej za ten towar ceny wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.
 6. HOTPIN nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne, na które nie ma wpływu. Są to wszelkie nieprzewidziane i niezależne od HOTPIN zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy, takie jak w szczególności: wojna, zamieszki, katastrofy, powodzie, zakłócenia komunikacyjne, strajki.

11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Informacja o Towarze zamieszczona na stronie internetowej www.abcelektro.pl nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia dokonane przed zmianą będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie www.abcelektro.pl nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie HOTPIN.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2021 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia.